Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za šk. 2016/17. godinu

Na osnovu člana 76. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 34/08 – prečišćeni tekst), te člana 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Sarajeva, broj: 01-05-3257/16 od 30.06.2016. godine, gradonačelnik Grada Sarajeva raspisuje:

KONKURS
za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2016/2017 godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2017. godinu, na poziciji 614200: Grantovi pojedincima: Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica, u iznosu od 74.700,00 KM.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2016/2017 godinu (9 mjeseci).

Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola sa područja četiri gradske općine (Općina Centar Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo), koji se nalaze na redovnom školovanju, koji ne obnavljaju razred i koji nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.

Kriteriji za dodjelu stipendija, način bodovanja i neophodna dokumentacija

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

1. nizak porodični standard i otežani uslovi života

učenik bez oba roditelja; (10 bodova)
učenik bez jednog roditelja/samohrani roditelj/staratelj; (5 bodova)
učenik čija su oba roditelja nezaposlena; (10 bodova)
učenik čiji je jedan roditelj nezaposlen; (5 bodova)
višečlane porodice (prednost imaju porodice sa troje i više djece); (5 bodova za troje djece, svako sljedeće dijete 1 bod)

2. učenici srednjih strukovnih/zanatskih škola; (8 bodova)

3. učenici sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0; (2 boda)

Učenici koji se prijavljuju na Konkurs za dodjelu stipendija, dužni su napisati prijavu da se prijavljuju na Konkurs za dodjelu stipendija, te u prijavi napisati svoje lične podatke: ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Uz Prijavu učenici su dužni priložiti dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjenje potrebnih kriterija i to:

Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta (za sve učenike);
Izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
Potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),
Kućna lista (za višečlane porodice, sa troje i više djece);
Svjedočanstvo ili đačka knjižica kojima se dokazuje da je učenik prethodni razred završio sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0, a za učenike prvih razreda svjedočanstvo ili đačka knjižica o završenom devetom razredu sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0;
Izjava da ne primaju stipendiju po nekom drugom osnovu;
Izjava učenika, odnosno roditelja/staratelja, ukoliko je učenik maloljetan, da je saglasan da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure;
Broj tekućeg računa učenika, odnosno roditelja/staratelja u poslovnoj banci, ukoliko je učenik maloljetan.

Sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija za dodjelu stipendija mora biti original ili ovjerena kopija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju da prijavljeni učenici imaju jednak broj ukupno ostvarenih bodova, prednost će imati onaj kandidat koji ima više bodova po osnovu niskog porodičnog standarda i otežanih uslova života.

Nakon razmatranja pristiglih prijava, te utvrđivanja konačnog prijedloga stipendista, od strane posebne konkursne Komisije, gradonačelnik Grada Sarajeva će potpisati pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa učenicima stipendistima, odnosno njihovim roditeljima/starateljima.

Stipendije će po potpisivanju pojedinačnih Ugovora biti uplaćene na bankovne račune učenika, odnosno roditelja/staratelja.

Način podnošenja prijava

Prijave na Konkurs podnose se, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja na službenoj web – stranici Grada Sarajeva, lično na protokol (kancelarija 319), ili putem pošte na adresu Gradska uprava Grada Sarajeva, Gradska služba za obrazovanje, kulturu i sport, Hamdije Kreševljakovića broj 3, sa naznakom, „Konkurs za dodjelu stipendija“.

Po objavljivanju Konkursa biće objavljena Informacija o raspisivanju Konkursa, u dva štampana medija javnog informisanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu i sport, kontakt telefon: 443-152.

Izvor: http://www.stipendije.ba/stipendija/1396