Žene,religija i politika

Žene, religija, politika

Iznijansirano i produbljeno štivo Žene, religija i politika ukazat će da ’monofunkcionalnost’ jezika vjernika i vjernica, koja je u očitoj nepomirljivosti sa’multifunkcionalnošću’ jezika građana i građanki, ima svoj temelj u dosadašnjoj muškoj interpretativnoj strategiji iščitavanja svetih tekstova. Autorica ubjedljivo dekonstruira patrijarhalnu tradiciju I maskuline ideologije, koje su egalitarnu poruku unutar islama, hrišćenstva/kršćanstva i judaizma zamijenile hijerarhijskom, potiskujući ženu u sferu privatnosti porodičnog života. Žene, religija i politika, prvijenac je feminističke teologije u bosanskohercegovačkoj kulturnoj i intelektualnoj sredini, a predstavlja štivo koje će čitatelj/ka žudno čitati; štivo koje će provocirati i uznemiravati, ali i smirivati.

 

Zaključak je da je položaj ovdašnjih žena nalik položaju ovdašnjih tradicionalnih vjera.Što je vjera tradicionalnija, to manje participira u društvu; što je žena tradicionalnija, to ona manje participira u društvu. Da li autorica sugerira da je izlaz u moderniziranju tradicije? To je vrijedno pitanje koje je sugerirano u ovoj knjizi i ona će pionirski otvoriti vrata mnogim istraživanjima u oblasti emancipacije žene i tradicionalnih društava na Balkanu. Radi se o iscrpnoj studiji koja se bavi analizom religijskih utjecaja na političku participaciju žena kako u globalnom tako i u bosanskohercegovačkom kontekstu i predstavlja značajan doprinos istraživanju rodne problematike u Bosni i Hercegovini. Pisana jasnim i zanimljivim stilom, zasnovana na relevantnoj literaturi i rezultatima istraživanja u Bosni i Hercegovini, knjiga Žene, religija i politika je informativno i izazovno štivo.