IMIC - "Zajedno"
INTERNACIONALNI, MULTIRELIGIJSKI I INTERKULTURALNI CENTAR

“Prometej”

0

Projekat Prometej je započeo kao volonterska inicijativa u junu i julu 2011. godine, kroz koju je IMIC nastojao pomoċi marginaliziranim i najugoženijim pojedincima u društvu, i to u poboljšavanju njihovog pristupa osnovnim ljudskim pravima (socijalno-ekonomska. građanska, politička, kulturna i druga prava).

Od početnih 5 slučajeva, projekat se razvio u nastojanje da se obuhvati 60 slučajeva na području Sarajevskog i Ze-Do kantona i da im se konkretno pomogne u rješavanju statusnih pitanja u narednih osam mjesci, te u poboljšavanju njihovog pristupa osnovinim ljudskim pravima. Projekat je dobio podršku Upravnog odbora za mikrokapitalne grantove sačinjenog od osoblja UNDP-a, predstavnika Ministarstva pravde BiH, Ministarstva za ljudska prava BiH i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, te predstavnika civilnog društva i izabran je među deset najboljih projekata koji su ostavarili najviše bodova, kako bi konačno bili podržani kroz mikrokapitalne grantove za Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja u budućnost.

Među korisnicima Prometeja ima i samostalnih i nezavisnih umjetnika, čiji rad ne prima dovoljno podrške ili pažnje koju zbog svoje originalnosti ili autohtonosti zaslužuje, a njima se nastoji pomoći u smislu traženja i osiguravanja adekvatnog prostora za obavljanje samostalne zanatske ili umjetničke djelatnosti ili za prodaju njihovih zanatskih ili umjetničkih proizvoda. Stoga su otvorene Galerije Kutku autohtonih zanata koje su dostupne putem IMIC-ovog websitea. Na ovaj način njihovi proizvodi predstavljaju se potencijlnim kupcima i svima koji zainteresiranima.

Informacije za korisnike, njihova udruženja i predstavnike
Publikacije u okviru projekta Prometej

Tijekom projekta pruža se besplatna ravna pomoć za korisnike sa područja Ze-Do i Sarajevskog kantona, a pri tome IMIC korisnicima nastoji pomoći u osiguravanju pristupa pravima iz sljedećih oblasti pozivajući se na zakone s tim u vezi:

1. Za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ( Sl.novine Federacije BiH br. 36/99, 54/04,39/06,14/09) U skladu sa istim gore navedenim zakonom osobe sa invaliditetom ostvaruju prava na:
ličnu invalidninu, dodatak za tuđu njegu i pomoć i pravo na ortopedski dodatak, putem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo.

ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZASTITE, ZASTITE CIVINIH ZRTAVA RATA I ZASTITE PORODICE SA DJECOM
ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZASTITE, ZASTITE CIVINIH ZRTAVA RATA I ZASTITE PORODICE SA DJECOM – Izmjene i dopune 1
ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZASTITE, ZASTITE CIVINIH ZRTAVA RATA I ZASTITE PORODICE SA DJECOM – Izmjene i dopune 2
ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZASTITE, ZASTITE CIVINIH ZRTAVA RATA I ZASTITE PORODICE SA DJECOM – Izmjene i dopune 3

2. Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe za stare i nemoćne osobe po članu 26. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (Sl. novine Kantona Sarajevo broj:16/02, 8/03, 2/06, 21/06 I 17/10) za lica preko 65 godina života, pod uslovom da im ukupni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos 40% prosječne plaće.

3. Za ostvarivanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo u skladu sa Uredbom o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama KS (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 24/06)

4. Za ostvarivanja prava na subvenicioniranje troškova grijanja na osnovu Uredbe Vlade Kantona Sarajevo donesene 10. februara 2005 godine.

5. Za ostvarivanje prava na starosnu penziju, invalidsku penziju i porodičnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijsko i invalidskom osiguranju FBiH (Sl.novine Federacije BiH br.29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09)

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE – Izmjene i dopune (1)
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE – Izmjene i dopune (2)
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE – Izmjene i dopune (3)
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE – Izmjene i dopune (4)

6. Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH ( Sl.novine Federacije BiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)

Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o zdravstvenom osiguranju – Izmjene i dopune (1)
Zakon o zdravstvenom osiguranju – Izmjene i dopune (2)
Zakon o zdravstvenom osiguranju – Izmjene i dopune (3)

7. Za ostvarivanje prava boraca i članova njihove porodice u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine Federacije BiH br.33/04, 56/05 i 70/07), Zakonom o dopunskim pravima boraca i branitelja (Službene novine Kantona Sarajevo broj 9/07, 7/08, 33/08), te Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Sl.novine Federacije BiH” br.61/06, 27/08 i 32/08)

ZAKON o pravima demobilisanih boraca Sl.n.FBiH br.61-06
ZAKON o pravima branilaca i clanova njihove porodice Sl.n.FBiH br.33-04
Zakon o pravima branilaca – Izmjene i dopune br.70-07
Zakon o demobilisanim borcima- Izmjene i dopune br.27-08
Zakon o demobilisanim borcima Izmjene i dopune (2) .br.32-08

8. Za ostvarivanje boljeg pristupa pravima za korisnike koji se bave zanatima i umjetnostima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne bastine Kantona Sarajevo( Sl.novine KS br.2/2000) sa izmjenama iz 2008.godine)

Zakon o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo
Zakon o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo – Izmjene i dopune

9. Za ostavrivanje boljeg pristupa svim raspoloživim pravima za korisnike u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Ostali zakoni na koje se prilikom pružanja besplatne pravne pomoći za korisnike poziva IMIC su:

Zakon o posredovanju u zaposljavanju
Zakon o posredovanju u zaposljavanju (2)
Zakon o posredivanju u zaposljavanju Izmjene i dopune
Zakon o posredovanju u zaposljavanju Izmjene i dopune (2)
Zakon o radu
Zakon o radu – Izmjene i dopune (1)
Zakon o radu – Izmjene i dopune (2)
Zakon o upravnom postupku
Zakon o zastiti licnih podataka

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Odgovorni ste za sav sadržaj u Vašim komenatarima. Naš portal ne može preuzeti odgovornost za sadržaj vaših postova.